KONKURS!

 • 1.Organizator i czas trwania Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest Shred For Life 420 z siedzibą ul. Gryfa Pomorskiego 12, 72-500 Międzyzdroje, o numerze identyfikacji podatkowej 9860155634 (dalej „Sebastian Stenka“).
  2. Konkurs trwa 128 dni, od dnia 24.10.2017 do 28.02.2018 do godz. 24:00
  3. Konkurs będzie się odbywał zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).
  4. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które przystąpią do Konkursu zwane będą dalej „Uczestnikami”.
 • 2.Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikami Konkursu „Shred Best Trick Rail” mogą być osoby fizyczne, które mają ukończone 10 lat, posiadające konto w serwisie Facebook.com. Konto musi być zarejestrowane na prawdziwe dane Uczestnika.
  2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem, pracownicy firm współpracujących z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu,
  4. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
  i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Aby przystąpić do Konkursu „Shred Best Trick Rail” należy wykonać następujące czynności (łącznie):
  a) zamieścić swój nagrany jeden trick na serwisie Wetransfer
  b) wysłać link (WeTransfer) ze swoim trikiem oraz opisem gdzie został nagrany, kto był kamerzystą , jaki został zrobiony trick na info@sfl420.pl
  c) film z całym opisem zostanie dodany na kanał „Shred For Life #SFL420” w serwisie YouTube.pl, a następnie dodany na portal „SFL420.pl” do katalogu Video.
 • 4.Zasady wyboru zwycięzcy Konkursu
 1. Zwycięzcą konkursu „Shred Best Trick Rail” zostaje jedna osoba, której film uzyska największe uznanie u ekipy Union Binding Polska oraz SFL420.
  2. Wyniki Konkursu zostanie ogłoszony do dnia 11.03.2018. do godziny 24:00 w komentarzu pod postem konkursowym,
  3. Odpowiedzi edytowane (post edytowany) nie będą brane pod uwagę.
  4. Warunkiem odebrania Nagrody (zdefiniowanej poniżej ) jest przesłanie przez Zwycięzcę na profil w serwisie Facebook wiadomości prywatnej zawierającej dane osobowe zwycięzcy konkursu (imię i nazwisko, adres wysyłki) do 15.03.2018. do godziny 12:00
  5. Warunkiem przekazania Nagrody jest potwierdzenie przez Organizatora otrzymania wiadomości wraz z niezbędnymi danymi wymaganymi do przekazania Nagrody i potwierdzenie terminu jej przekazania.
  6. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub pozbawienia Zwycięzcy przyznanej Nagrody w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności:
  a) gdy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook w celu udziału w Konkursie;
  b) gdy profil Uczestnika, który został wykorzystany w celu udziału w Konkursie jest nieprawdziwy (podane dane osobowe są inne niż faktyczne);
  c) w przypadku, gdy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook
  d) gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań Konkursu;
  e) gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane niezbędne do wydania Nagrody;
  f) gdy Uczestnik zamieszcza wypowiedzi wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię marki Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne.
  8. W miarę technicznych możliwości Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.
 • 5.Nagroda
 1. Nagrodą w konkursie „Shred Best Trick Rail” są wiązania Union Binding model STR ufundowana przez Polską dystrybucję Union Binding Polska / Skateshop.pl x SFL420!
 2. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 3. Wszystkie Nagrody nieprzyznane podczas Konkursu lub takie, co do których prawa zostały przez uczestników utracone na podstawie zapisów niniejszego regulaminu, pozostają własnością Organizatora.
 • 6.Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do dnia 13.03.2018. reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w § 7. pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: info@sfl420.pl
  5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
  6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 • 8.Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora,
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie, dostępne w materiałach reklamowych, mają charakter jedynie informacyjny.
4. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją prawi obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 7powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.
5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez administratorów Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook (https://pl-pl.facebook.com/policies/).
8. Facebook Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisówFacebook.com lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,
b) niepodania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,
c) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,
d) zmiany danych adresowych, o których Organizator nie został należycie poinformowany.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji.
14. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.
15. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zameldowania przez Organizatora, w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i wydawania im Nagród). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby Organizator mógł przeprowadzić Konkurs oraz skontaktować się z Uczestnikiem w związku z realizacją Konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926, z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących go, a także do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
16. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%wartości Nagrody